KALENDARIUM 2018
 
DatumHändelse
27/1 - 11/2 Utställning Soile W. Algerröd och Gerd Thorén-Begger
vecka 5 Start för konstcirklarna   studiebok: Kvinna i avantgardet,Sigrid Hjertén.
17/2 - 18/2 Vinstvisning och ulämning av vinster.
3/3  - 18/3 Utställning Ardy Strüwer
13/3 Årsmöte
14/4 - 29/4 Utställning Else Uhlman och Morgan Ekerås
18/5 - 20/5 Vårsalong Partillekonstnärer
15/9 - 30/9 Utställning Vivanne E Rosqvist och Christina Ringsberg
23/9 - 27/9 Resa till Norditaliens sjöar och Milano
vecka 40 Start för konstcirklarna
13/10 - 28/10

3/11 - 18/11

8/11

Utställning Jolanta Nowaczyk och Eva Jarl

Utställning Dagmar Glemme och Lisbeth Karlsson

Höstmöte med föreläsning

 

 

 

Verksamhetsberättelse för år 2017

Medlemsantal

Vid årets slut hade föreningen 294 enskilda medlemmar, 358 familjer, 1 förening och 5 företag, vilket blir totalt 1046 medlemmar. Medlemsantalet har minskat med 31 medlemmar under verksamhetsåret.

Utställningar

Föreningen har under verksamhetsåret arrangerat 6 utställningar med totalt 15 konstnärer.

Utställningarna har besökts av 2843 personer varav 1462 medlemmar. Våra öppettider har varit tisdagar kl. 12-15 och lördagar och söndagar kl. 12-16.

Föreningen har förmedlat köp av konst för 542 600 kr. Till medlemsutlottningen har inköp gjorts för 154 474 kr.

Utställningskommittén har ansvarat för utställningarna och där har följande personer ingått:

Olle Andersson, Ingalill Eklund, Mona Franzén, Anita Gustavsson, Gunnar Hall, Anita Ljungsvik, Lars Johansson, Bengt Larsson, Rolf Persson, Birgit Solberg, Elisabeth Svensson och May Thyrén-Johansson.

Konstresor

Föreningen har under året anordnat tre konstresor.

Utlandsresan gick till München den 7- 13 maj. 43 medlemmar deltog. Vi gjorde en dagresa

till Glasets Hus i Limmared och Abecita Konstmuseum i Borås den 23 september. 26 medlemmar deltog. Den 27-29 oktober gjorde vi en tredagars bussresa till Stockholm där vi bl.a. besökte Waldemarsudde, Moderna museet och Fotografiska museet. 35 medlemmar deltog. Resegruppen som ansvarat för resorna har bestått av Eva Hall, Birgitta Hällje, Britta Ridelberg och Sara Öhman.

Studiecirklar

Under våren och hösten har ett 80-tal medlemmar i 8 studiecirklar studerat konst.

De konstnärer som grupperna har studerat under året är Tyresökolonin, August Rodin/Nils Nilsson. Studiegruppen som ansvarar för cirklarna har bestått av Gunnar Bergling, Sonja Karlsson och Lars Löfsten.

Årsmötet ägde rum på Partille Herrgård den 9 mars.

Höstmötet ägde rum den 9 november på Stora scenen i Kulturum. Föredragshållare var Pontus Hjortén, filmregissör och föreläsare. Ämnet för kvällen var Med kärlek till färgen. Ca 80 medlemmar deltog.

Konstinköpen till medlemslotteriet har gjorts dels av utställningskommittén, dels av inköpsgruppen i styrelsen bestående av Gunnar Bergling, Sonja Karlsson, Lars Löfsten och Karin Lindbeck.

Styrelsen har haft åtta protokollförda sammanträden och en informell träff med utställnings­kommittén. Utställningar, konstinköp, ekonomi, resor, studiecirklar och föredrag har stått på dagordningen.

Partille Kultur och Fritid har inbjudit till träffar dels inför 1-årsjubileet av Partille Arena, där vår verksamhet visades upp, dels till frukostmöten där vi träffat föreningsrepresentanter från andra föreningar.

Konstfilm har i samarbete med Göta Bio i Jonsered arrangerats vid fyra tillfällen.

Språkcaféet som drivs av Vuxenskolan tillsammans med Biblioteket har förlagt en träff under verksamhetsåret till en av våra utställningar.

Konstbildning anordnad av Sveriges Konstföreningar Distrikt Bohuslän   

Medlemmar i styrelsen har deltagit i konstbildningsdagar med föredrag och studiebesök hos konstnärer i norra Bohuslän. Ordföranden ingår i Distriktets styrelse.

Hemsidan www.partillekonst.se har hållits aktuell av Leif Qvicklund.

Partille i februari 2018

Birgitta Hällje                                           Eva Hall                              Britta Ridelberg                                           John Blaxland

ordförande                         vice ordförande                 sekreterare                                               kassör

Gunnar Bergling                 Gunnar Hall                       Sonja Karlsson                                                               Karin Lindbeck                                        

ledamot                              ledamot                              ledamot                                                    ledamot

Anita Ljungsvik                   Sara Öhman             May Thyrén-Johansson               Lars Löfsten                              

ledamot                      ledamot                            suppleant                                                  suppleant   

 

 

Partille Konstförening

Stadgar

 

§ 1.             FÖRENINGENS NAMN M.M.

Föreningens namn är Partille Konstförening.

Föreningens organisationsnummer är 855101-7471.

Föreningen har sitt säte i Partille kommun.

Föreningens firma tecknas av dess ordförande och kassör var för sig.

 

§ 2.             FÖRENINGENS SYFTE

Föreningen är en allmän förening och har till uppgift att väcka, underhålla och öka intresset för konst och konsthantverk. Föreningen är ansluten till riksförbundet Sveriges Konstföreningar och dess distriktsförbund Bohuslän.

Föreningen verkar genom

att anordna utställningar av konst och konsthantverk,

att anordna studieverksamhet, studieresor, föreläsningar och

    övriga aktiviteter i ämnen rörande konst samt  

att inköpa konstverk för utlottning till föreningens medlemmar.

 

§ 3.             MEDLEMSKAP

 

Medlemskap erhålls av enskild person, familj, förening eller företag, som erlägger därför bestämd medlemsavgift.

 

§ 4.             MEDLEMSAVGIFT

Medlemsavgift bestäms vid föreningens årsmöte. Medlemskap berättigar till deltagande i föreningens medlemslotteri enligt följande:

enskild person                                 1   utlottningsnummer

familj                                               2       "

förening                                           3       "

företag                                            5       "

§ 5.             STYRELSE

Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse med förutom ordföranden minst sex och högst åtta ledamöter och två-tre suppleanter. Mandattiden är för ordföranden och suppleanterna ett år och för övriga ledamöter två år. Det bör eftersträvas att hälften av de ordinarie ledamöterna väljs ett visst år, den andra hälften det därpå följande året. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och utställningsansvarig samt dessutom övriga funktionärer enligt styrelsens beslut.

Till styrelsens sammanträden skall suppleanterna kallas.

Styrelsen är beslutsmässig då minst häften av ledamöterna eller deras tjänstgörande ersättare är närvarande.

Styrelsen har rätt att till sig adjungera en eller flera personer. De adjungerade saknar beslutsrätt.

§ 6.             STYRELSENS ÅLIGGANDEN

Det åligger styrelsen att arbeta enligt det i stadgarna angivna syftet.

Vidare skall styrelsen:

* fastställa utställningskommitténs förslag till kommande års utställningar och andra

  aktiviteter som skall anordnas,

* fastställa de normer enligt vilka utställningar skall anordnas,

* besluta angående föreningens konstlotteri för medlemmar,

* hålla föreningens egendom betryggande försäkrad.

§ 7              HEDERSLEDAMÖTER

Styrelsen har rätt att till hedersledamot utse person som lagt ned ett betydande engagerat arbete för föreningen. Hedersledamot blir ständig medlem och betalar inte årsavgift.

 

§ 8.             UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉ

Föreningens utställningsverksamhet handläggs av en utställningskommitté. Samman­kallande i kommittén blir den styrelseledamot, som efter årsmötet av styrelsen väljs till utställningsansvarig.

Kommittéledamöter väljs på årsmötet till ett antal av minst åtta och max tolv.

Mandattiden för ledamöter är två år. Det bör eftersträvas att hälften av ledamöterna väljs ett visst antal år, den andra hälften det därpå följande året.

 

Kommittén planerar tidsprogrammet för alla utställningar och utarbetar förslag till utställare. Styrelsen fastställer utställningsprogrammet.

 

 

§ 9.             INKÖP TILL KONSTLOTTERIET

 

Årsmötet beslutar på basis av styrelsens förslag till budget vilka medel som för kommande år kan disponeras för inköp av konst och styrelsen beslutar om kommittéer som skall ansvara för inköpen. Utställningskommittén svarar för inköpen från de konstnärer som under året ställer ut hos föreningen.

 

 

§ 10.           FÖRENINGSMÖTEN

 

Föreningens beslutande möten utgörs av årsmöte och extra föreningsmöte. Kallelse till årsmöte och extra föreningsmöte skall vara medlem tillhanda senast fjorton dagar före utsatt dag.

 

Årsmötet skall hållas före mars månads utgång. Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari.

 

Extra föreningsmöte hålls då styrelsen finner så påkallat eller då minst en tiondel av medlemmarna så önskar. Extra föreningsmöte får inte besluta i annat ärende än som varit angivet i kallelse till mötet.

 

 

§ 11.           RÖSTNING

 

Vid föreningsmöte äger varje enskild medlem en röst, familjemedlemskap två röster, förening och företag en röst.

 

Omröstning sker öppet såvida inte sluten votering begärs och beslutas. Vid lika röstetal gäller den mening, som styrelsens ordförande biträder, med undantag av personval, då lotten avgör.

 

 

§ 12.           VERKSAMHETSBERÄTTELSE, RÄKENSKAPSÅR OCH REVISION

 

Föreningens räkenskaper skall omfatta kalenderår. Räkenskaperna skall avslutas och överlämnas till revisorerna före januari månads utgång. Verksamhetsberättelse, rapport över föreningens ekonomi och revisionsberättelse skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast 14 dagar före årsmötet.

 

§ 13.           ÅRSMÖTE

 

Vid årsmötet skall förekomma:

 

1                Mötets öppnande

2                Fråga om mötet utlysts i stadgeenlig tid

3                Val av ordförande för mötet

4                Val av sekreterare för mötet

5                Val av justeringsmän, tillika rösträknare

6                Verksamhetsberättelse

7                Ekonomisk rapport

8                Revisionsberättelse

9                Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10               Beslut om antalet ledamöter i styrelsen resp. utställningskommittén

11               Val av:

                                    styrelseordförande för ett år

                                    styrelseledamöter för två år

                                    styrelsesuppleanter för ett år

                                    ledamöter i utställningskommittén för två år

                                    två revisorer för ett år

                                    en revisorsuppleant för ett år

                                    valberedning om tre personer, varav en sammankallande

 

12               Godkännande av styrelsens förslag till budget

13               Fastställande av årsavgifter för året efter det påbörjade verksamhetsåret

14               Inlämnade motioner

15               Övriga ärenden

16               Avslutning

 

 

§ 14.           ARBETSORDNINGAR

 

Styrelse, utställningskommitté och valberedning utarbetar var för sig de arbetsordningar som skall gälla för respektive organs arbete. Arbetsordningarna fastställs av styrelsen.

 

 

§ 15.           STADGEÄNDRING OCH UPPLÖSNING

 

För ändring av dessa stadgar samt föreningens upplösning krävs principiellt likalydande beslut med 2/3 röstövervikt vid två på varandra med minst tre månaders mellanrum följande föreningsmöten, varav det ena skall vara årsmöte.

 

Vid upplösning skall föreningens behållna egendom användas till något för konsten i Partille gagneligt ändamål enligt föreningsmötets beslut.