Om oss

couple, dancing, sea-7445474.jpg

Styrelse 2023

Styrelse Partille Konstförening 2023

Lena Spak (ordf)
Britta Ridelberg  (sekr),
Lena Skoglund (kassör),
Birgitta Hällje (v. ordf, utställningsansv.)
Isabella Florén, Elisabet Hilme, Sara Öhman
Suppleanter: Leif Morkvist, Elisabeth Svensson

Revisorer
Gösta Isaksson, Owe Gebäck
Suppleant Britt Lindgren

Valberedning
Isabella Florén (sammank), Ingrid Smedberg, Yngve Gustavsson

Partille Konstförening

§ 1. FÖRENINGENS NAMN M.M.

Föreningens namn är Partille Konstförening.

Föreningens organisationsnummer är 855101-7471.

Föreningen har sitt säte i Partille kommun.

Föreningens firma tecknas av dess ordförande och kassör var för sig.

§ 2. FÖRENINGENS SYFTE

Föreningen är en allmännyttig ideell förening och har till uppgift att väcka, underhålla och öka intresset för konst och konsthantverk. Föreningen är ansluten till riksförbundet Sveriges Konstföreningar och dess distriktsförbund Bohuslän. 

Föreningen verkar genom

att anordna utställningar av konst och konsthantverk,

att anordna studieverksamhet, studieresor, föreläsningar och

övriga aktiviteter i ämnen rörande konst samt 

att inköpa konstverk för utlottning till föreningens medlemmar.

§ 3. MEDLEMSKAP

Medlemskap erhålls av enskild person, familj, förening eller företag, som erlägger därför bestämd medlemsavgift.

§ 4. MEDLEMSAVGIFT

Medlemsavgift bestäms vid föreningens årsmöte. Medlemskap berättigar till deltagande i föreningens medlemslotteri enligt följande:

enskild person 1   utlottningsnummer

familj 2       

förening 3       

företag 5       

§ 5. STYRELSE

Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse med förutom ordföranden minst sex och högst åtta ledamöter och två-tre suppleanter. Mandattiden är för ordföranden och suppleanterna ett år och för övriga ledamöter två år. Det bör eftersträvas att hälften av de ordinarie ledamöterna väljs ett visst år, den andra hälften det därpå följande året. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och utställningsansvarig samt dessutom övriga funktionärer enligt styrelsens beslut.

Till styrelsens sammanträden skall suppleanterna kallas. 

Styrelsen är beslutsmässig då minst häften av ledamöterna eller deras tjänstgörande ersättare är närvarande. 

Styrelsen har rätt att till sig adjungera en eller flera personer. De adjungerade saknar beslutsrätt.

§ 6. STYRELSENS ÅLIGGANDEN

Det åligger styrelsen att arbeta enligt det i stadgarna angivna syftet.

Vidare skall styrelsen:

* fastställa utställningskommitténs förslag till kommande års utställningar och andra  

  aktiviteter som skall anordnas,

* fastställa de normer enligt vilka utställningar skall anordnas,

* besluta angående föreningens konstlotteri för medlemmar,

* hålla föreningens egendom betryggande försäkrad.

§ 7 HEDERSLEDAMÖTER

Styrelsen har rätt att till hedersledamot utse person som lagt ned ett betydande engagerat arbete för föreningen. Hedersledamot blir ständig medlem och betalar inte årsavgift. 

§ 8. UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉ

Föreningens utställningsverksamhet handläggs av en utställningskommitté. Sammankallande i kommittén blir den styrelseledamot, som efter årsmötet av styrelsen väljs till utställningsansvarig. 

Kommittéledamöter väljs på årsmötet till ett antal av minst åtta och max tolv. 

Mandattiden för ledamöter är två år. Det bör eftersträvas att hälften av ledamöterna väljs ett visst antal år, den andra hälften det därpå följande året.

Kommittén planerar tidsprogrammet för alla utställningar och utarbetar förslag till utställare. Styrelsen fastställer utställningsprogrammet.

§ 9. INKÖP TILL KONSTLOTTERIET

Styrelsen beslutar om vilka medel som för respektive år kan disponeras för inköp av konst samt om kommittéer som skall ansvara för inköpen. Utställningskommittén svarar för inköpen från de konstnärer som under året ställer ut hos föreningen.

§ 10. FÖRENINGSMÖTEN

Föreningens beslutande möten utgörs av årsmöte och extra föreningsmöte. Kallelse till årsmöte och extra föreningsmöte skall vara medlem tillhanda senast fjorton dagar före utsatt dag. 

Årsmötet skall hållas före mars månads utgång. Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari.

Extra föreningsmöte hålls då styrelsen finner så påkallat eller då minst en tiondel av medlemmarna så önskar. Extra föreningsmöte får inte besluta i annat ärende än som varit angivet i kallelse till mötet.

§ 11. RÖSTNING

Vid föreningsmöte äger varje enskild medlem en röst, familjemedlemskap två röster, förening och företag en röst.

Omröstning sker öppet såvida inte sluten votering begärs och beslutas. Vid lika röstetal gäller den mening, som styrelsens ordförande biträder, med undantag av personval, då lotten avgör.

§ 12. VERKSAMHETSBERÄTTELSE, RÄKENSKAPSÅR OCH REVISION

Föreningens räkenskaper skall omfatta kalenderår. Räkenskaperna skall avslutas och överlämnas till revisorerna före januari månads utgång. Verksamhetsberättelse, rapport över föreningens ekonomi och revisionsberättelse skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast 14 dagar före årsmötet.

§ 13. ÅRSMÖTE

Vid årsmötet skall förekomma:

1 Mötets öppnande

2 Fråga om mötet utlysts i stadgeenlig tid

3 Val av ordförande för mötet

4 Val av sekreterare för mötet

5 Val av protokolljusterare, tillika rösträknare

6 Verksamhetsberättelse

7 Ekonomisk rapport

8 Revisionsberättelse

9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10 Beslut om antalet ledamöter i styrelsen resp. utställningskommittén

11 Val av:

– styrelseordförande för ett år

– styrelseledamöter för två år

– styrelsesuppleanter för ett år

– ledamöter i utställningskommittén för två år

– två revisorer för ett år 

– en revisorsuppleant för ett år

– valberedning om tre personer, varav en sammankallande

12 Fastställande av årsavgifter för året efter det påbörjade verksamhetsåret

13 Inlämnade motioner

14 Övriga ärenden

15 Avslutning

§ 14. ARBETSORDNINGAR

Styrelse, utställningskommitté och valberedning utarbetar var för sig de arbetsordningar som skall gälla för respektive organs arbete. Arbetsordningarna fastställs av styrelsen.

§ 15. STADGEÄNDRING OCH UPPLÖSNING

För ändring av dessa stadgar samt föreningens upplösning krävs principiellt likalydande beslut med 2/3 röstövervikt vid två på varandra med minst tre månaders mellanrum följande föreningsmöten, varav det ena skall vara årsmöte.

Vid upplösning skall föreningens behållna egendom användas till något för konsten i Partille gagneligt ändamål enligt föreningsmötets beslut.

                           

Utställningskommitté 2023

Birgitta Hällje (sammankallande), 
Ann-Britt Bergstrand, Bente Gabrielsson, Elisabet Hilme, Christina Hjerpe, Monica Johansson, Görel Nordström, Ann-Marie Seve, Elisabeth Svensson, Maj Thyrén Johansson

Partille Konstförening

Partille Konstförening (PKF) bildades den 8 november 1968. Antalet medlemmar är idag drygt 900. Förening är en av de största konstföreningarna i Sverige. 

Årligen anordnar föreningen minst sex konstutställningar på Partille Herrgård (”Slottet”) och det är fri entré alla utställningsdagar. Av varje utställare köper föreningen i allmänhet ett verk, som sedan ingår i det årliga medlemslotteriet. 

Försäljning, information och värdskap sköts ideellt av föreningens Styrelse och Utställningskommitté. Dessutom anordnar Partille Konstförening konstresor och konstcirklar för medlemmarna.

Lokalt samarbete
Föreningen är ansluten till riksförbundet Sveriges Konstföreningar och till dess länsförbund i Bohuslän. Samarbetet med Partille Hemslöjds- och Hantverksförening och övriga kulturföreningar är intensivt, liksom med Kultur- och fritidsförvaltningen i Partille och Partille Kulturskola.

Ideellt engagemang
Allt arbete inom Partille Konstförening görs ideellt. Föreningen är således beroende av att medlemmar, utanför styrelse och utställningskommitté, ställer upp och hjälper till vid t ex årsmöten, konstföreläsningar och konstutställningar. Glädjande nog ställer många upp och det är ett tacksamt och positivt  engagemang som underlättar verksamheten.

Partille Herrgård

Partille Herrgård – även kallad ”Slottet”
Partille Konstförening har sina utställningslokaler på andra våningen i Partille Herrgård som i folkmun kallas ”Slottet”. Föreningen disponerar två stora rum, som är 12,75 x 6,1 m resp. 8,5 x 5,35 m. Takhöjden är 3,4 m. Rummen ligger i vinkel mot väster resp. norr. Här arrangerar Partille Konstförening sex/sju utställningar per år. Lokalerna är mycket vackra och båda rummen är försedda med gamla anrika kakelugnar.

Uppfördes på 1770-talet
”Slottet” uppfördes redan på 1770-talet av direktören hos Svenska Ostindiska Companiet i Göteborg David af Sandeberg. Han anlitade sin svåger den engelske slotts/hov arkitekten William Chambers att utforma huset. Troligen anlitades stadsarkitekten i Göteborg Carl Wilhelm Carlberg för att färdigställa ritningarna och att genomföra byggnadsarbeterna. Omkring 1780 var byggnaden helt färdig.

Byggnaden fick en förnämlig inredning under af Sandbergs tid. 1994 gjordes en omfattande renovering av byggnaden i samarbete med länsantikvarie och Bohusläns museum. Numera används den undre våningen som kommunens reprenstationsvåning. På den tredje våningen har kommunledningen kontor.

Byggminnesförklarad
Partille Herrgård har efter ombyggnaden byggminnesförklarats. Vi är mycket glada över att kunna erbjuda utställarna dessa stora, ljusa och mycket vackra lokaler.

Cropped Wq 037.jpg
Rulla till toppen