Stadgar

Partille Konstförening

§ 1. FÖRENINGENS NAMN M.M.

Föreningens namn är Partille Konstförening.

Föreningens organisationsnummer är 855101-7471.

Föreningen har sitt säte i Partille kommun.

Föreningens firma tecknas av dess ordförande och kassör var för sig.

§ 2. FÖRENINGENS SYFTE

Föreningen är en allmännyttig ideell förening och har till uppgift att väcka, underhålla och öka intresset för konst och konsthantverk. Föreningen är ansluten till riksförbundet Sveriges Konstföreningar och dess distriktsförbund Bohuslän. 

Föreningen verkar genom

att anordna utställningar av konst och konsthantverk,

att anordna studieverksamhet, studieresor, föreläsningar och

övriga aktiviteter i ämnen rörande konst samt 

att inköpa konstverk för utlottning till föreningens medlemmar.

§ 3. MEDLEMSKAP

Medlemskap erhålls av enskild person, familj, förening eller företag, som erlägger därför bestämd medlemsavgift.

§ 4. MEDLEMSAVGIFT

Medlemsavgift bestäms vid föreningens årsmöte. Medlemskap berättigar till deltagande i föreningens medlemslotteri enligt följande:

enskild person 1   utlottningsnummer

familj 2      

förening 3      

företag 5      

§ 5. STYRELSE

Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse med förutom ordföranden minst sex och högst åtta ledamöter och två-tre suppleanter. Mandattiden är för ordföranden och suppleanterna ett år och för övriga ledamöter två år. Det bör eftersträvas att hälften av de ordinarie ledamöterna väljs ett visst år, den andra hälften det därpå följande året. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och utställningsansvarig samt dessutom övriga funktionärer enligt styrelsens beslut.

Till styrelsens sammanträden skall suppleanterna kallas. 

Styrelsen är beslutsmässig då minst häften av ledamöterna eller deras tjänstgörande ersättare är närvarande. 

Styrelsen har rätt att till sig adjungera en eller flera personer. De adjungerade saknar beslutsrätt.

§ 6. STYRELSENS ÅLIGGANDEN

Det åligger styrelsen att arbeta enligt det i stadgarna angivna syftet.

Vidare skall styrelsen:

* fastställa utställningskommitténs förslag till kommande års utställningar och andra  

  aktiviteter som skall anordnas,

* fastställa de normer enligt vilka utställningar skall anordnas,

* besluta angående föreningens konstlotteri för medlemmar,

* hålla föreningens egendom betryggande försäkrad.

§ 7 HEDERSLEDAMÖTER

Styrelsen har rätt att till hedersledamot utse person som lagt ned ett betydande engagerat arbete för föreningen. Hedersledamot blir ständig medlem och betalar inte årsavgift. 

§ 8. UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉ

Föreningens utställningsverksamhet handläggs av en utställningskommitté. Sammankallande i kommittén blir den styrelseledamot, som efter årsmötet av styrelsen väljs till utställningsansvarig. 

Kommittéledamöter väljs på årsmötet till ett antal av minst åtta och max tolv. 

Mandattiden för ledamöter är två år. Det bör eftersträvas att hälften av ledamöterna väljs ett visst antal år, den andra hälften det därpå följande året.

Kommittén planerar tidsprogrammet för alla utställningar och utarbetar förslag till utställare. Styrelsen fastställer utställningsprogrammet.

§ 9. INKÖP TILL KONSTLOTTERIET

Styrelsen beslutar om vilka medel som för respektive år kan disponeras för inköp av konst samt om kommittéer som skall ansvara för inköpen. Utställningskommittén svarar för inköpen från de konstnärer som under året ställer ut hos föreningen.

§ 10. FÖRENINGSMÖTEN

Föreningens beslutande möten utgörs av årsmöte och extra föreningsmöte. Kallelse till årsmöte och extra föreningsmöte skall vara medlem tillhanda senast fjorton dagar före utsatt dag. 

Årsmötet skall hållas före mars månads utgång. Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari.

Extra föreningsmöte hålls då styrelsen finner så påkallat eller då minst en tiondel av medlemmarna så önskar. Extra föreningsmöte får inte besluta i annat ärende än som varit angivet i kallelse till mötet.

§ 11. RÖSTNING

Vid föreningsmöte äger varje enskild medlem en röst, familjemedlemskap två röster, förening och företag en röst.

Omröstning sker öppet såvida inte sluten votering begärs och beslutas. Vid lika röstetal gäller den mening, som styrelsens ordförande biträder, med undantag av personval, då lotten avgör.

§ 12. VERKSAMHETSBERÄTTELSE, RÄKENSKAPSÅR OCH REVISION

Föreningens räkenskaper skall omfatta kalenderår. Räkenskaperna skall avslutas och överlämnas till revisorerna före januari månads utgång. Verksamhetsberättelse, rapport över föreningens ekonomi och revisionsberättelse skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast 14 dagar före årsmötet.

§ 13. ÅRSMÖTE

Vid årsmötet skall förekomma:

1 Mötets öppnande

2 Fråga om mötet utlysts i stadgeenlig tid

3 Val av ordförande för mötet

4 Val av sekreterare för mötet

5 Val av protokolljusterare, tillika rösträknare

6 Verksamhetsberättelse

7 Ekonomisk rapport

8 Revisionsberättelse

9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10 Beslut om antalet ledamöter i styrelsen resp. utställningskommittén

11 Val av:

– styrelseordförande för ett år

– styrelseledamöter för två år

– styrelsesuppleanter för ett år

– ledamöter i utställningskommittén för två år

– två revisorer för ett år 

– en revisorsuppleant för ett år

– valberedning om tre personer, varav en sammankallande

12 Fastställande av årsavgifter för året efter det påbörjade verksamhetsåret

13 Inlämnade motioner

14 Övriga ärenden

15 Avslutning

§ 14. ARBETSORDNINGAR

Styrelse, utställningskommitté och valberedning utarbetar var för sig de arbetsordningar som skall gälla för respektive organs arbete. Arbetsordningarna fastställs av styrelsen.

§ 15. STADGEÄNDRING OCH UPPLÖSNING

För ändring av dessa stadgar samt föreningens upplösning krävs principiellt likalydande beslut med 2/3 röstövervikt vid två på varandra med minst tre månaders mellanrum följande föreningsmöten, varav det ena skall vara årsmöte.

Vid upplösning skall föreningens behållna egendom användas till något för konsten i Partille gagneligt ändamål enligt föreningsmötets beslut.