Bli Medlem

Vad roligt att du vill bli  medlem! Börja med att fylla i formuläret här intill och skicka in det. Därefter betalar Du in medlemsavgiften till föreningens:

Bankgiro: 5316-2699 eller via

Swish-konto: 123 355 5992.

Ange Medlem 2023 och Ditt namn i meddelandet. Genom Din medlemsansökan godkänner Du att vi behandlar Dina personuppgifter enligt GDPR, läs vår integritetspolicy.

Medlemsavgift och lotter i det årliga medlemslotteriet

Enskild medlem220 kr1 lott
Familj330 kr2 lotter
Förening440 kr3 lotter
Företag660 kr5 lotter

 

Värva medlemmar

För varje medlem du värvar får du en extra vinstchans i det årliga medlemslotteriet.

graffiti, street art, wall-508272.jpg

Utlottning

Dragning i Medlemslotteriet sker i slutet på året då 50 vinster dras. Listan med vinnarna och information angående vinstutdelningen finns med i årets första Medlemsbrev som går ut till samtliga medlemmar i januari månad året därpå.

Till medlemslotteriet köper föreningen vinster av i första hand utställande konstnärer men även av andra erkända konstnärer.

Vinstproceduren innebär att ”vinnare 1” är den förste att göra sitt val av vinst bland samtliga inköpta konstverk och sedan fortsätter vinnarna i tur och ordning tills samtliga femtio vinnare gjort sina val. 

Medlem i konstföreningen kan dessutom deltaga i Besökslotteriet genom att fylla i en liten besökslapp i samband med utställningarna och får därmed en lott i besökslotteriet, en lott per medlemskap och utställningstillfälle.

Dragning i detta lotteri sker sista utställningsdagen kl 16.00 och vinnaren meddelas via telefon.

Konstinköp

2022 års medlemslotteri

Till medlemslotteriet köper föreningen vinster av i första hand utställande konstnärer men även av andra erkända konstnärer.

För 2022 års medlemslotteri har styrelsen avsatt 175 000 kronor. För det beloppet skall 50 konstverk köpas in och lottas ut till 2022 års medlemmar.

Dragningen av vinnare äger rum vid årsskiftet 2022-2023 och listan med vinnare presenteras i samband med nästa åres första medlemsutskick.

2021 års medlemslotter

Dragningslistan från 2021 års medlemslotteri har sänts ut till samtliga medlemmar. Visningen och utlämningen av vinsterna genomförs under helgen 12 – 13 februari 2022.

På lördagen den 12 februari är det möjligt för både vinnare och andra intresserade att se samtliga vinster. Samtliga vinnare får sedan välja och hämta vinster under söndagen den 13:e enligt ett särskilt tidsschema. Vinnare 1 är den förste att göra sitt val av vinst bland samtliga inköpta konstverk och sedan fortsätter denna procedur tills samtliga femtio vinnare gjort sina val. 

betta, fish, painting-7101167.jpg
vintage, watercolour, watercolor-1835086.jpg

Medlemsbrev

Här kan du läsa det senaste medlemsbrevet

Bästa medlemmar!

Hösten har kommit en bra bit på väg och årets sista utställning närmar sig med vernissage lördag den 18 oktober. Utställningen pågår t o m den 3 december. Denna gång får ni bekanta er med tre olika konstnärer.

Emma Lindström, som är verksam i Göteborg, arbetar med akryl/blandteknik på plexiglas. Hennes process är intuitiv och spontan, en blandning av kontroll och slump med målet att på något sätt göra den kreativa energin, som verkar i det okända, synlig. Resultatet ligger i betraktarens ögon.

Christina Eriksdotter, verkar också i Göteborg. Hon målar i olja och skapar sina verk genom att kombinera bilder från inspirerande förlagor som exempelvis egna foton, tidningar och böcker. I målningarna är landskapen och människorna i fokus men djur kan också förekomma.

Tintin Hallding, är industridesigner och guld- och silversmed. Hon bor på Stora Dyrön där hon även har sin ateljé. Det är här, med närheten till havet, som idéerna tar form och ger avtryck i hennes smycken, som hon tillverkar för hand.

Nytt för i år är att ni nu kan ge bort ett års medlemskap i Partille Konstförening genom att köpa ett presentkort i samband med våra utställningar. Kanske är detta lösningen på ett julklapps- eller presentproblem?!

Som många andra ideella föreningar har även vår förening behov av fler aktiva medlemmar som är med och delar på det arbete som utställningar och andra aktiviteter genererar. Är du intresserad av att delta i arbetet eller vill veta mer så mejla till info@partillekonst.se eller kontakta Isabella Florén: telefon 0705-60 83 30.

Välkomna!

Hälsningar

Lena Spak

Ordförande Partille Konstförening                           www.partillekonst.se

 

Årsmöte

Här kan du läsa anteckningar från det senaste årsmötet.

Protokoll fört vid årsmöte för Partille Konstförening

Tid: Torsdagen den 9 mars 2023 kl. 18.00

Plats: Partille Herrgård

1.
Föreningens ordförande Birgitta Hällje hälsade årsmötesdeltagarna välkomna och öppnade årsmötet.

2.
Frågan om årsmötet utlysts inom stadgeenlig tid besvarades jakande.

3.
Till mötets ordförande valdes Michael Eriksson

Till sekreterare för mötet valdes Britta Ridelberg

Till protokolljusterare tillika rösträknare utsågs Lars Mellbin. En röstlängd upprättades och bifogas protokollet.

4.
Verksamhetsberättelsen för 2022 föredrogs översiktligt av mötesordföranden. Den föranledde inga frågor och lades till handlingarna.

5.
Den ekonomiska rapporten presenterades av kassören Lena Spak. Den föranledde inga frågor.

6.
Revisionsberättelsen lästes till vissa delar upp av revisorn Gösta Isaksson. Revisorerna anser att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning och tillstyrkte att årsmötet fastställer resultat- och balansräkningen och disponerar vinsten enligt styrelsens förslag och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Årsmötet fastställde årsredovisningen och revisions¬berättelsen lades till handlingarna.

7.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

8.
Beslöts enligt valberedningens förslag att det skall vara 7 ledamöter och 2 suppleanter i styrelsen och 10 ledamöter i utställningskommittén (UK).

Till styrelsen valdes enligt valberedningens förslag:

Styrelseordförande för ett år Lena Spak nyval

Två styrelseledamöter för två år Birgitta Hällje nyval
Lena Skoglund omval

Två styrelsesuppleanter för ett år Leif Morkvist nyval Elisabeth Svensson omval

Sex ledamöter i UK för två år Bente Gabrielsson nyval
Görel Nordström nyval Ann-Britt Bergstrand omval
Elisabet Hilme omval May Thyrén-Johansson omval
Ann-Marie Seve omval

En ledamot för ett år Birgitta Hällje nyval

9.
Till revisorer för ett år valdes Gösta Isaksson omval
Owe Gebäck omval

Till revisorssuppleant för ett år valdes Britt Lindgren omval

10.
Till valberedning inför nästa årsmöte valdes
Isabelle Florén nyval (sammank.)
Yngve Gustavsson nyval
Ingrid Smedberg nyval

11.
Årsmötet beslutade om höjda medlemsavgifter för år 2024 till för enskild 250 kr,
för familj 375 kr, för föreningar 500 kr och för företag 750 kr.

12.
Inga motioner har inkommit.

13.
Övriga frågor
-Hur ser ekonomin ut för i år? Svaret blev att den förmodligen kommer att backa ca 31.000 kr enligt budget.
-Kommer kommunen att öka sitt bidrag till föreningen? Svaret blev att vi vid nästa ansökan om anslag försöker få en höjning.
-Med hur mycket bidrar höjningen av medlemsavgifterna? Svaret blev 22.900 kr år 2024 räknat på förra årets medlemsantal.
-En fråga ställdes angående föreningens facebook-sidor. De kommer att åtgärdas i samband med att hemsidan ses över.

-Birgitta tackade mötesordföranden och avtackade avgående styrelsemedlemmar med present och blommor. Birgitta blev också själv av tillträdande ordförande avtackad med present och blommor för sin stora insats under många år som styrelsens ordförande.

14.
Mötesordföranden tackade för uppmärksamheten och avslutade årsmötet.

.

Vid protokollet

…………………………………….
Britta Ridelberg

Mötesordförande

………………………………………
Michael Eriksson

Justerare

……………………………………….
Lars Mellbin

                             

Rulla till toppen